Ingres nowego metropolity krakowskiego. Abp Marek Jędraszewski objął archidiecezję krakowską

W katedrze św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu odbyły się uroczystości objęcia posługi biskupiej przez nowego metropolitę krakowskiego ♦ W ingresie brał udział metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz

“Podejmijmy radosny trud głoszenia Chrystusa współczesnemu światu” – zwrócił się do biskupów, duchownych i świeckich archidiecezji krakowskiej abp. Marek Jędraszewski. W katedrze św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu odbyły się uroczystości objęcia posługi biskupiej przez nowego metropolitę krakowskiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczni kardynałowie, arcybiskupi i biskupi.

Tuż przed rozpoczęciem liturgii w progu katedry, przy Bramie Południowej (Królewskiej) nowego metropolitę krakowskiego powitali przedstawiciele kapituły katedralnej i wierni Kościoła krakowskiego. Zgodnie z obrzędem nowy arcybiskup ucałował krucyfiks i pokropił zgromadzonych wodą święconą.

Następnie u stóp konfesji św. Stanisława abp. Jędraszewski uczcił relikwie głównego patrona Polski i patrona archidiecezji krakowskiej, po czym modlił się w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Obrzędom wstępnym Mszy przewodniczył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio. Po rozpoczęciu Eucharystii słowo do nowego arcybiskupa krakowskiego skierował jego poprzednik – kard. Stanisław Dziwisz.

Hierarcha powitał swojego następcę. Wskazał, że Kościół krakowski to Kościół żywy, dynamiczny, otwarty na współczesne problemy, zachowujący wierność nauczaniu Kościoła. – To Kościół o wielkim potencjale ludzi zaangażowanych we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach. To Kościół o wielkim potencjale całego prezbiterium naszej archidiecezji oraz osób konsekrowanych. To Kościół młodych, którzy są naszą nadzieją – powiedział kard. Dziwisz.

Następnie odczytana została bulla papieża Franciszka “Sublimis inter sidera”. Nowemu metropolicie krakowskiemu przekazano insygnia władzy biskupiej. Pierwszy z nich to zastępująca paliusz unikalna szata, wyhaftowana osobiście przez św. Jadwigę. Racjonał uszyty został na wzór noszonego przez nią płaszcza, jest ozdobiony perłami. Przywilej noszenia go przysługuje jedynie zasiadającemu na krakowskiej stolicy biskupowi. Pastorał z kolei, to laska pasterska – symbol urzędu biskupa diecezjalnego.

Po otrzymaniu insygniów wyrazy szacunku i posłuszeństwa, czyli tzw. homagium, złożyli nowemu pasterzowi biskupi pomocniczy archidiecezji oraz przedstawiciele duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i świeckich.

“Podejmijmy radosny trud głoszenia Chrystusa współczesnemu światu”

W homilii abp Jędraszewski mówił o znaczeniu i wartości czuwania w życiu chrześcijańskim. Wskazał, że od samego początku powołania człowieka do istnienia czuwanie Boga jest przeniknięte ojcowską troską o niego, troską o ten szczególny dar dany człowiekowi, jakim jest jego wolność.

Zdaniem nowego metropolity krakowskiego objawione w Chrystusie czuwanie Boga znajduje swój szczególny wyraz w jednym słowie: miłosierdzie. – Ta prawda została przypomniana współczesnemu światu, gdy w 1934 roku w Wilnie Pan Jezus objawiając się św. Faustynie powiedział: „miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem” – powiedział hierarcha.

Wskazał, że “czuwanie jest słowem Ludu Bożego”, który wzoruje się na Bogurodzicy Maryi. – Postawa czuwania kazała Jej wszystkie związane z Chrystusem sprawy zachowywać i rozważać w sercu. Dla wierzącego ludu stała się przez to znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Całym swym życiem ukazywała bowiem, że każdy, kto „nad Prawem [Pana] rozmyśla dniem i nocą”, „nie zazna zawstydzenia” – powiedział arcybiskup.

Mianowany przez papieża Franciszka nowy metropolita krakowski wskazał, że czuwanie, wyrażone w trosce o prostego człowieka było bliskie św. Jadwidze królowej. Czuwanie to objawiało się również w trosce o wykształcenie intelektualnych elit poprzez fundację Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Ten charyzmat religijnego czuwania, które otwiera niekiedy zaskakujące przestrzenie miłości do Ojczyzny i do drugiego człowieka, niezwykle przejmująco zaznaczył się w życiu św. Brata Alberta, Adama Chmielowskiego – powiedział hierarcha. Przypomniał, że jego obraz “Ecce Komo”, gdzie korona naszego Pana mówi o Jego niezmiernym cierpieniu, a Jego obolałe oblicze nakazuje kierować nasze serce ku każdemu biednemu, cierpiącemu i skrzywdzonemu człowiekowi, ukazuje prawdę o Chrystusie Królu.

Wskazał, że czuwanie jest staniem na straży duchowej tożsamości polskiego narodu, która swe korzenie znajduje w Mieszkowym Chrzcie z 966 roku. – Dla nas, znajdujących się u progu 2017 roku, znaczy to: odkrywać ciągle na nowo nieporównywalną z niczym innym naszą godność Bożych dzieci, które Pana Jezusa mają za Króla swych serc i sumień. Znaczy to także: budować królestwo Chrystusa i bronić go w naszym narodzie. Znaczy to dalej: zdecydowanie bronić każdego poczętego życia i ukazywać piękno chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny. Znaczy to zwłaszcza: podkreślać rolę prawdy jako fundamentu autentycznego spotkania człowieka z drugim człowiekiem, fundamentu życia społecznego i politycznego. Oto nasze czuwanie – powiedział abp. Jędraszewski.

– Proszę Was z całego serca: podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka – zwrócił się do biskupów, duchownych i świeckich archidiecezji krakowskiej.

“Miej odwagę realizować to, co rodzi się na modlitwie”

Po Komunii uczestnicy liturgii odśpiewali hymn “Te Deum”. Przemówienia skierowane do nowego metropolity krakowskiego wygłosili emerytowany prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz krakowski biskup pomocniczy Jan Szkodoń.

Kard. Grocholewski przypomniał bogate dziedzictwo Kościoła krakowskiego, oraz jego wybitne postaci, zwłaszcza świętego papieża Jana Pawła II. Przypomniał, że w Krakowie działa poświęcone mu Centrum “Nie lękajcie się” oraz papieski uniwersytet, który ma go za swojego patrona.

– Życzę Ci, arcybiskupie Marku tego samego, czego życzyłem Janowi Pawłowi II zaraz po wyborze go na Stolicę Piotrową: miej odwagę realizować to, co rodzi się na modlitwie – powiedział kardynał.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski złożył życzenia w imieniu polskich biskupów. Hierarcha wskazał, że ingres biskupi to przede wszystkim okazja do szczególnego uwielbienia Boga, który słabej ludzkiej naturze pozwala pełnić niezwykle odpowiedzialne zadanie apostolskie w Kościele. Jest to zapowiedź trudu pasterza poszukującego zagubionych owiec a jednocześnie ofiary Baranka, który daje swoje życie za owce.

– Będziesz odtąd – razem z pozostałymi biskupami w Polsce – dalej uczestniczył w walce z niebezpieczeństwami dla życia wiary, co jest naszym chlebem codziennym: z sekularyzmem, relatywizmem, libertynizmem, skrajnym indywidualizmem w materii wiary, z „postprawdą”, z wszystkim, co sprzeciwia się Ewangelii. A cały Twój wysiłek pasterski będzie zmierzał do jednego, tj. do budowania dojrzałej wiary Twoich diecezjan, do budowania spójnej, harmonijnej, przemyślanej wiary każdego pojedynczego ochrzczonego człowieka – powiedział przewodniczący KEP.

Abp. Gądecki wyraził uznanie wobec postaci, które Poznań otrzymał z Krakowa: bp. Dionizego (+1106), scholastyka krakowskiego i promotora kanonizacji bł. Jadwigi wrocławskiej bp. Mikołaja I, (+ 1273), Mikołaja IV Kurowskiego, Piotra II Wysza (+1412), dziekana krakowskiego Andrzeja II Łaskarza (+1426) i kantora Stanisława zwanego Ciołkiem (+1438).

– Drogi arcybiskupie Marku, w tej wzajemnej wymianie darów między diecezją poznańską a diecezją krakowską jesteś kolejnym biskupem – po Wojciechu Jastrzębcu (1399–1412), Piotrze Tomickim (1520–1525) i Janie Latalskim (1525-1536) – który z Poznania przechodzi do Krakowa. Przechodzi z Wielkopolski do Małopolski, wstępując w ślady sławnych mężów świętego Kościoła krakowskiego: księcia Adama Stefana Sapiehy, Eugeniusza Baziaka, Karola Wojtyły, Franciszka Macharskiego, Stanisława Dziwisza – wskazał metropolita poznański.

Przemówienie w imieniu biskupów, duchowieństwa i świeckich archidiecezji krakowskiej wygłosił bp Jan Szkodoń. Krakowski biskup pomocniczy powitał abp. Jędraszewskiego we wspólnocie Kościoła archidiecezji. – Przyjmujemy Pasterza, który w imieniu i mocą Chrystusa będzie prowadził nas na zielone pastwiska, będzie bronił przed wilkiem, będzie pocieszał i ochraniał chore i słabe owce, będzie szukał owcy zagubionej, a najsłabszą weźmie na swe ramiona – powiedział biskup. Zapewnił, że zadania nowego pasterza, będą wspólnym zadaniem osób duchownych, konsekrowanych i świeckich.

Na koniec liturgii abp. Jędraszewski podziękował wszystkim za udział w Eucharystii i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. W uroczystościach ingresu arcybiskupa Jędraszewskiego do katedry wawelskiej uczestniczył prezydent Polski Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło, a także liczni przedstawiciele świata polityki i kultury, a także wierni archidiecezji krakowskiej i archidiecezji łódzkiej.

Obecni byli także polscy i zagraniczni kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, m.in. kard. Zenon Grocholewski, kard. Kazimierz Nycz, abp Stanisław Gądecki, abp Wojciech Polak oraz nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio.

Abp Marek Jędraszewski mianowany został metropolitą krakowskim 8 grudnia 2016 roku.

KAI

fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP