Kuria Metropolitalna Warszawska

Wydziały
Aktualności
Plan Kurii
1

Dom Arcybiskupów Warszawskich

2

Sekretariat biskupów pomocniczych

3

Sala św. Jana Chrzciciela

4

Wydział duszpasterstwa rodzin

5

Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej

6

Kancelaria Kurii

7

Ekonom archidiecezji warszawskiej

8

Wydział instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

9

Sala konferencyjna

10

Wydział duszpasterstwa ogólnego

11

Wydział duszpasterstwa dzieci i młodzieży

12

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

Zadania Kurii

1. Kuria diecezjalna stanowi zespół osób i instytucji, które świadczą biskupowi pomoc w kierowaniu działalnością pasterską w Kościele partykularnym, administrowaniu diecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej. Jest tą strukturą, którą posługuje się biskup, by wyrazić swą pasterską troskę i miłość (zob. Dyrektorium Apostolorum Successores,  n. 176).

2. Na czele Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, zwanej dalej Kurią, stoi Arcybiskup Metropolita Warszawski, zwany dalej Arcybiskupem. Do niego należy swobodne powierzanie wszystkich urzędów kurialnych w sposób określony przepisami prawa kanonicznego. Wspomagając Arcybiskupa w wypełnianiu jego misji pasterskiej, Kuria – poszczególne wydziały i osoby – zawsze działa w jego imieniu i w bliskiej z nim łączności.

3. Najbliższymi i głównymi współpracownikami Arcybiskupa są biskupi pomocniczy, którzy dzielą z nim pasterską troskę o Kościół Warszawski i jako wikariusze generalni uczestniczą w jego władzy wykonawczej zgodnie z przepisami prawa.

4. Ze swej natury Kuria jest urzędem duszpasterskim, gdyż ostatecznym celem i uzasadnieniem wszystkich podejmowanych przez nią działań jest troska o wypełnianie misji Kościoła. To zadanie polegające na uczestniczeniu w trosce Kościoła o zbawienie dusz, dokonuje się przez uporządkowane, sprawiedliwe i owocne szafowanie środkami zbawienia powierzonymi przez Chrystusa swemu Kościołowi.